Algemene Verkoopvoorwaarden

Bezig met laden...

Algemene verkoopvoorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle E-commerce activiteiten- en transacties van www.247Print.nl verder te noemen: 247Print.nl
Algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van 247Print.nl

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van 247Print.nl
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten
Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen 247Print.nl) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
Door het gebruik van de internetsite van 247Print.nl en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van 247Print.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.247Print.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van 247Print.nl is verstuurd c.q. gedaan.
Klant en 247Print.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 247Print.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje
247Print.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer , zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. vooruitbetaling, iDeal, Bancontact, Sofort Banking of Giropay.

Aflevering / Levertijd
247Print.nl streeft ernaar om binnen 2 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 247Print.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
247Print.nl zorgt voor bezorging via PostNL en DPD, hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
247Print.nl is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte bestellingen.
247Print.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door 247Print.nl gedragen.

Ruilen en Herroepingsrecht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 247Print.nl zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
Goederen niet binnen 3 dagen na levering zijn aangemeld via de klantenservice van 247Print.nl
Goederen na 7 werkdagen retour gestuurd worden.
Goederen beschadigt zijn door de klant.
De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. 247Print.nl gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert.
Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden nimmer in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van €. 6,95 verzendkosten.
Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

Overmacht
In geval van overmacht is 247Print.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Voorraad
De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door 247Print.nl z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. 247Print.nl zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten

Schadevergoeding
247Print.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 247Print.nl. 247Print.nl verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen 247Print.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand is opgenomen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien 247Print.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van 247Print.nl of de klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice;

sales@247print.nl